Opleidingsvorm 4 (OV4)

DOELGROEP

Opleidingsvorm 4 biedt onderwijs aan jongeren met een verslag type 3 of type 9. Deze opleidingsvorm richt zich naar jongeren die normaal begaafd zijn maar specifieke onderwijsbehoeften hebben, waardoor ze nood hebben aan een gespecialiseerde setting/expertise. Om aan de onderwijsbehoeften tegemoet te komen bieden we het programma/curriculum van het gewoon onderwijs aan binnen het kader van het buitengewoon onderwijs. Onze OV4 wordt vorm gegeven door een nauwe samenwerking met het Spectrumcollege Campus Beringen (middenschool en bovenbouw). Deze samenwerking beoogt de expertise van het Spectrumcollege op het gebied van het kwalitatief lesaanbod te verenigen met de expertise van het buitengewoon onderwijs op vlak van werken met jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Buitengewone omkadering

Normaal getuigschrift of diploma

Gewoon waar kan

Buitengewoon waar nodig

STUDIEAANBOD

Leerlingen volgen voltijds of deeltijds de lessen binnen de omkadering van OV4. Afhankelijk van de noden, volgen ze het specifiek gedeelte van hun opleiding ofwel in de OV4-klas, ofwel inclusief in een klas van het Spectrumcollege.

brede eerste graad

1A

In 1A ligt de nadruk op een brede basisvorming. Er wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan het financieel-economische, het digitale en aan burgerschap. Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt een grotere zelfstandigheid van de leerling verwacht. Daarnaast bouwt FLEX verder op de basisvorming (verdiepen en remediëren) maar ook vinden vakoverschrijdende projecten plaats op maat en op basis van eigen talenten en interesses.

2A

In 2A krijgen de leerlingen binnen OV4, naast de algemene basisvorming, één basisoptie aangeboden. Concreet gaat het over ‘Maatschappij & Welzijn’ waar we binnen onze school een verdere doorstroming aanbieden op de campus van het Spectrumcollege te Beringen.
1B

In 1B krijgen de leerlingen een herhaling van de belangrijkste onderwerpen van de leerstof van het lager onderwijs. Er wordt enerzijds een algemene basisvorming voorzien en anderzijds wordt er sterk ingezet op differentiatie in elk vak. Daarnaast bouwt FLEX verder op de basisvorming (verdiepen en remediëren) maar ook vinden vakoverschrijdende projecten plaats op maat en op basis van eigen talenten en interesses.

2B

In 2B krijgen de leerlingen binnen OV4, naast de algemene basisvorming, twee basisopties aangeboden. Concreet gaat het over ‘Maatschappij & Welzijn’ en ‘Voeding & horeca’ waar we binnen onze school een verdere doorstroming aanbieden op de campus van het Spectrumcollege te Beringen. Op het einde van dit 2e leerjaar moeten de leerlingen dus een keuze maken uit deze 2 studiedomeinen in de A-finaliteit (arbeidsmarktfinaliteit).

tweede graad

DOORSTROOM/DUBBELE FINALITEIT

MAATSCHAPPIJ & WELZIJNSWETENSCHAPPEN

Met Maatschappij- en Welzijnswetenschappen kies je voor een theoretische domeingebonden doorstroomrichting. Je combineert een brede algemene vorming met de vakken sociologie, psychologie en filosofie. In het vak sociologie en psychologie leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je ontwikkelt een sociologisch en psychologisch begrippenkader vertrekkende vanuit wetenschappelijke inzichten en theorieën. Via projecten pas je de theorie toe op concrete situaties. Binnen het vak filosofie leer je filosoferen over de mens en de wereld rondom je. Dit doe je vooral op basis van voorbeelden uit het dagelijks leven. Maatschappij- en Welzijnswetenschappen sluit aan bij de studierichting Humane Wetenschappen. Zo bestudeer je in het vak ‘sociologie en psychologie’ dezelfde leerstof als de leerlingen die Humane Wetenschappen volgen, maar je krijgt hier wekelijks meer lesuren de tijd voor.

HUMANE WETENSCHAPPEN


Met Humane wetenschappen kies je voor een sterk theoretische domeinoverschrijdende doorstroomrichting. Je combineert een brede algemene vorming met de vakken sociologie en psychologie, filosofie en kunstbeschouwing. In het vak sociologie en psychologie leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je ontwikkelt een sociologisch en psychologisch begrippenkader vertrekkende vanuit wetenschappelijke inzichten en theorieën. Binnen het vak filosofie leer je filosoferen over de mens en de wereld rondom je. Dit doe je op basis van filosofische teksten en voorbeelden uit het dagelijks leven. Voor zowel de vakken geschiedenis als moderne talen is er een verdiepte basisvorming.

Arbeidsmarktfinaliteit

RESTAURANT & KEUKEN

Binnen de opleiding Restaurant en keuken staan twee contexten in de focus. Enerzijds leer je op een vaktechnische manier warme en koude maaltijden bereiden in de basiskeuken. Anderzijds ontdek je hoe je gasten kan ontvangen en bedienen maar ook hoe je gerechten en dranken kan voorstellen en serveren in een restaurant. Projectwerking staat centraal. De afstudeermogelijkheid in de derde graad is grootkeuken & catering.

ZORG & WELZIJN

Zorg en welzijn is een praktische studierichting waarbij andacht voor de mens in de thuiscontext centraal staat. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. Je maakt kennis met directe zorg, maar wordt toch overwegend ondergedompeld in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken. De afstudeermogelijkheid in de derde graad is basiszorg & ondersteuning.

derde graad

DOORSTROOM/DUBBELE FINALITEIT

Dit aanbod wordt nog verder uitgewerkt.

Arbeidsmarktfinaliteit

GROOTKEUKEN & CATERING

De afstudeermogelijkheid na restaurant & keuken is grootkeuken & catering.

BASISZORG & ONDERSTEUNING

De afstudeermogelijkheid na zorg & welzijn is basiszorg & ondersteuning.