ABO
(alternerende beroepsopleiding)

INTEGRATIEFASE

De Alternerende Beroepsopleiding heeft tot doel de kansen op blijvende tewerkstelling voor jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs te optimaliseren. De integratiefase bevat onbezoldigde stages met als doel een verdere professionalisering en een vlotte overgang naar het werkveld.

De leerling die een getuigschrift van de opleiding heeft behaald, wordt van rechtswege toegelaten tot de integratiefase van dezelfde opleiding.

De leerling die een getuigschrift van verworven competenties of een attest van verworven bekwaamheden heeft behaald, en daartoe door de klassenraad bekwaam worden geacht, wordt ook toegelaten tot de integratiefase.

De leerling die een attest beroepsonderwijs heeft behaald, kan niet worden toegelaten tot de integratiefase.

Werking

De integratiefase bestaat wekelijks uit:

  • 2 dagen vorming op school;
  • 3 dagen onbezoldigde werkervaring (stage) in een bedrijf.

De leerling werkt drie dagen per week in een bedrijf om zijn vaardigheden verder uit te werken, om zich de vereiste werkhouding eigen te maken en om te wennen aan het arbeidsritme. De overige twee dagen volgt de leerling les op school. Hier worden eventuele tekorten op het werkveld verder bijgewerkt en is er veel aandacht voor het zelfstandig kunnen functioneren van de leerling in onze maatschappij.

Vorming op school en werkervaring zijn op elkaar afgestemd en verlopen planmatig volgens een individueel handelingsplan, inspelend op de noden en evolutie van de jongere en met als einddoel een transitie naar de arbeidsmarkt.

Werkervaring

De stage moet de jongere in de mogelijkheid stellen voornamelijk die activiteiten uit te oefenen die verband houden met de gevolgde schoolse opleiding.  Deze wordt gepland in overleg met de jongere, het bedrijf en de school en vastgelegd in een trajectplan.  De mogelijkheid tot blijvende tewerkstelling is een element dat sterk moet doorwegen bij de beoordeling van de geschiktheid van de werkervaringsplaats.

Via alternerend leren krijgen de scholen een goede aansluiting bij het beroepsleven en de bedrijven krijgen de kans om jongeren maatgericht op te leiden.

Steun

ESF subsidieert al jaren onze ABO-werking. De financiële steun die de Europese Unie ter beschikking stelt via ESF-projecten is onmisbaar voor een positieve werking van onder andere het ABO-project. De jongeren verkrijgen na het beëindigen van het traject een motivatiepremie van €500 vanuit de Europese Unie en genieten bovendien van het reeds grotendeels doorlopen van hun beroepsinschakelingstijd.

Resultaten

Als we kijken naar de cijfers van de voorbije schooljaren, werd meer dan 75% onmiddellijk tewerkgesteld na ABO. Sommige leerlingen volgden een vervolgopleiding.

De laatste 5 jaar werden 22 van de 30 leerlingen in ABO onmiddellijk tewerkgesteld. Er kozen 3 leerlingen voor een vervolgopleiding. De overige 5 leerlingen werden via een warme overdracht aan VDAB of GTB verder begeleid en opgevolgd.